info@viopsinyalleri.com

+90 555 202 26 14

 

 

 

 

 

 

 

ALGORİTMALAR

EFE (MATRİKS)

17.000 +KDV

ADA MT5  OPSİYON VE VİOP PİYASASI

Fiyat : 25.000TL +KDV

BOT İSTANBUL

Fiyat : 10.000TL +KDV
Not:Binance veya bitmex için. Ayrı borsa için lütfen fiyat sorunuz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleþme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve þartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleþmede bundan sonra "SATICI" olarak anýlacaktýr)
AD- SOYAD:iSMAiL Evci
ADRES: EFE Bilgisayar Sist.veYazılım Danışmanlığı şti. Arda Vergi Dairesi – 17482916446 Adres:Sabuni Mah. Adalý Halil sokak. Abdurrahman Terzi Ýþ Merkezi Kat-2 Ofis-2 EDÝRNE/MERKEZ-TURKEY

Ýþ bu sözleþmeyi kabul etmekle ALICI, sözleþme konusu sipariþi onayladýðý takdirde sipariþ konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüðü altýna gireceðini ve bu konuda bilgilendirildiðini peþinen kabul eder.

2.TANIMLAR

Ýþbu sözleþmenin uygulanmasýnda ve yorumlanmasýnda aþaðýda yazýlý terimler karþýlarýndaki yazýlý açýklamalarý ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakaný’ný,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý’ný,
KANUN: 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun’u,
YÖNETMELÝK: Mesafeli Sözleþmeler Yönetmeliði’ni (RG:27.11.2014/29188) HÝZMET: Bir ücret veya menfaat karþýlýðýnda yapýlan ya da yapýlmasý taahhüt
edilen mal saðlama dýþýndaki her türlü tüketici iþleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamýnda tüketiciye mal sunan veya mal sunan adýna veya hesabýna hareket eden þirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi,
SÝTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SÝPARÝÞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kiþiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yý,
SÖZLEÞME: SATICI ve ALICI arasýnda akdedilen iþbu sözleþmeyi,
MAL: Alýþveriþe konu olan taþýnýr eþyayý ve elektronik ortamda kullanýlmak üzere hazýrlanan yazýlým, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallarý ifade eder.

3.KONU

Ýþbu Sözleþme, ALICI’nýn, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariþini verdiði aþaðýda nitelikleri ve satýþ fiyatý belirtilen ürünün satýþý ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Mesafeli Sözleþmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereðince taraflarýn hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satýþ fiyatýdýr. Ýlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapýlana ve deðiþtirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BÝLGÝLERÝ

Ünvaný
Adres
Telefon
Faks
Eposta

5. ALICI BÝLGÝLERÝ

Teslim edilecek kiþi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanýcý adý

SÝPARÝÞ VEREN KÝÞÝ BÝLGÝLERÝ

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanýcý adý

SÖZLEÞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BÝLGÝLERÝ

7.1. Malýn /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarý, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayýnlanmaktadýr. Satýcý tarafýndan kampanya düzenlenmiþ ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satýþ fiyatýdýr. Ýlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapýlana ve deðiþtirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleþme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satýþ fiyatý aþaðýda gösterilmiþtir.

Ürün AçýklamasýAdetBirim FiyatýAra Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarý
Toplam :

Ödeme Þekli ve Planý
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kiþi
Fatura Adresi
Sipariþ Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim þekli

7.4. Ürün sevkiyat masrafý olan kargo ücreti ALICI tarafýndan ödenecektir.

8. FATURA BÝLGÝLERÝ

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanýcý adý
Fatura teslim : Fatura sipariþ teslimatý sýrasýnda fatura adresine sipariþ ile birlikte teslim edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

 

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleþme konusu ürünün temel nitelikleri, satýþ fiyatý ve ödeme þekli ile teslimata iliþkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduðunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiðini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nýn; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satýþ sözleþmesinin kurulmasýndan evvel, SATICI tarafýndan ALICI" ya verilmesi gereken adresi, sipariþi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatýný, ödeme ve teslimat bilgilerini de doðru ve eksiksiz olarak edindiðini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleþme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aþmamak kaydý ile ALICI" nýn yerleþim yeri uzaklýðýna baðlý olarak internet sitesindeki ön bilgiler kýsmýnda belirtilen süre zarfýnda ALICI veya ALICI’nýn gösterdiði adresteki kiþi ve/veya kuruluþa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nýn sözleþmeyi feshetme hakký saklýdýr.

9.3. SATICI, Sözleþme konusu ürünü eksiksiz, sipariþte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullaným kýlavuzlarý iþin gereði olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayýptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre saðlam, standartlara uygun bir þekilde iþi doðruluk ve dürüstlük esaslarý dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, iþin ifasý sýrasýnda gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleþmeden doðan ifa yükümlülüðünün süresi dolmadan ALICI’yý bilgilendirmek ve açýkça onayýný almak suretiyle eþit kalite ve fiyatta farklý bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariþ konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsýzlaþmasý halinde sözleþme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öðrendiði tarihten itibaren 3 gün içinde yazýlý olarak tüketiciye bildireceðini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceðini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleþme konusu ürünün teslimatý için iþbu Sözleþme’yi elektronik ortamda teyit edeceðini, herhangi bir nedenle sözleþme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayýtlarýnda iptal edilmesi halinde, SATICI’nýn sözleþme konusu ürünü teslim yükümlülüðünün sona ereceðini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleþme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nýn gösterdiði adresteki kiþi ve/veya kuruluþa tesliminden sonra ALICI"ya ait kredi kartýnýn yetkisiz kiþilerce haksýz kullanýlmasý sonucunda sözleþme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluþu tarafýndan SATICI"ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleþme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak þekilde SATICI’ya iade edeceðini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, taraflarýn iradesi dýþýnda geliþen, önceden öngörülemeyen ve taraflarýn borçlarýný yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluþmasý gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleþme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI"ya bildireceðini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da sipariþin iptal edilmesini, sözleþme konusu ürünün varsa emsali ile deðiþtirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasýna kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkýný haizdir. ALICI tarafýndan sipariþin iptal edilmesi halinde ALICI’nýn nakit ile yaptýðý ödemelerde, ürün tutarý 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nýn kredi kartý ile yaptýðý ödemelerde ise, ürün tutarý, sipariþin ALICI tarafýndan iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafýndan kredi kartýna iade edilen tutarýn banka tarafýndan ALICI hesabýna yansýtýlmasýna iliþkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayý bulabileceðini, bu tutarýn bankaya iadesinden sonra ALICI’nýn hesaplarýna yansýmasý halinin tamamen banka iþlem süreci ile ilgili olduðundan, ALICI, olasý gecikmeler için SATICI’yý sorumlu

tutamayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.9. SATICININ, ALICI tarafýndan siteye kayýt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafýndan güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatlarý ve diðer iletiþim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüþmesi ve diðer yollarla iletiþim, pazarlama, bildirim ve diðer amaçlarla ALICI’ya ulaþma hakký bulunmaktadýr. ALICI, iþbu sözleþmeyi kabul etmekle SATICI’nýn kendisine yönelik yukarýda belirtilen iletiþim faaliyetlerinde bulunabileceðini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleþme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kýrýk, ambalajý yýrtýlmýþ vb. hasarlý ve ayýplý mal/hizmeti kargo þirketinden teslim almayacaktýr. Teslim alýnan mal/hizmetin hasarsýz ve saðlam olduðu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunmasý borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakký kullanýlacaksa mal/hizmet kullanýlmamalýdýr. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariþ esnasýnda kullanýlan kredi kartý hamilinin ayný kiþi olmamasý veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, sipariþte kullanýlan kredi kartýna iliþkin güvenlik açýðý tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartý hamiline iliþkin kimlik ve iletiþim bilgilerini, sipariþte kullanýlan kredi kartýnýn bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasýndan kredi kartýnýn kendisine ait olduðuna iliþkin yazýyý ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nýn talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariþ dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karþýlanmamasý halinde ise SATICI, sipariþi iptal etme hakkýný haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiði kiþisel ve diðer sair bilgilerin gerçeðe uygun olduðunu, SATICI’nýn bu bilgilerin gerçeðe aykýrýlýðý nedeniyle uðrayacaðý tüm zararlarý, SATICI’nýn ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceðini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanýrken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlarý ihlal etmemeyi baþtan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doðacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasýran ALICI’yý baðlayacaktýr.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir þekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykýrý, baþkalarýný rahatsýz ve taciz edici þekilde, yasalara aykýrý bir amaç için, baþkalarýnýn maddi ve manevi haklarýna tecavüz edecek þekilde kullanamaz. Ayrýca, üye baþkalarýnýn hizmetleri kullanmasýný önleyici veya zorlaþtýrýcý faaliyet (spam, virus, truva atý, vb.) iþlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nýn kendi kontrolünde olmayan ve/veya baþkaca üçüncü kiþilerin sahip olduðu ve/veya iþlettiði baþka web sitelerine ve/veya baþka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylýðý saðlamak amacýyla konmuþ olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi iþleten kiþiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiði bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliði taþýmamaktadýr.

9.16. Ýþbu sözleþme içerisinde sayýlan maddelerden bir ya da birkaçýný ihlal eden üye iþbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak þahsen sorumlu olup, SATICI’yý bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarýndan ari tutacaktýr. Ayrýca; iþbu ihlal nedeniyle, olayýn hukuk alanýna intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nýn üyeye karþý üyelik sözleþmesine uyulmamasýndan dolayý tazminat talebinde bulunma hakký saklýdýr.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleþmenin mal satýþýna iliþkin olmasý durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiði adresteki kiþi/kuruluþa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek þartýyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malý reddederek sözleþmeden cayma hakkýný kullanabilir. Hizmet sunumuna iliþkin mesafeli sözleþmelerde ise, bu süre sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren baþlar. Cayma hakký süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayý ile hizmetin ifasýna baþlanan hizmet sözleþmelerinde cayma hakký kullanýlamaz. Cayma hakkýnýn kullanýmýndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iþ bu sözleþmeyi kabul etmekle, cayma hakký konusunda bilgilendirildiðini peþinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkýnýn kullanýlmasý için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI" ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazýlý bildirimde bulunulmasý ve ürünün iþbu sözleþmede düzenlenen "Cayma Hakký Kullanýlamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanýlmamýþ olmasý þarttýr. Bu hakkýn kullanýlmasý halinde, a) 3. kiþiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturasý, (Ýade edilmek istenen ürünün faturasý kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiþ olduðu iade faturasý ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturasý kurumlar adýna düzenlenen sipariþ iadeleri ÝADE FATURASI kesilmediði takdirde tamamlanamayacaktýr.) b) Ýade formu, c) Ýade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajý, varsa standart aksesuarlarý ile birlikte eksiksiz ve hasarsýz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaþmasýndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yý borç altýna sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malý iade almakla yükümlüdür. e) ALICI’ nýn kusurundan kaynaklanan bir nedenle malýn deðerinde bir azalma olursa veya iade imkânsýzlaþýrsa ALICI kusuru oranýnda SATICI’ nýn zararlarýný tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakký süresi içinde malýn veya ürünün usulüne uygun kullanýlmasý sebebiyle meydana gelen deðiþiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu deðildir. f) Cayma hakkýnýn kullanýlmasý nedeniyle SATICI tarafýndan düzenlenen kampanya limit tutarýnýn altýna düþülmesi halinde kampanya kapsamýnda faydalanýlan indirim miktarý iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nýn isteði veya açýkça kiþisel ihtiyaçlarý doðrultusunda hazýrlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçalarý, mayo ve bikini altlarý, makyaj malzemeleri, tek kullanýmlýk ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardýndan ALICI tarafýndan ambalajý açýldýðý takdirde iade edilmesi saðlýk ve hijyen açýsýndan uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra baþka ürünlerle karýþan ve doðasý gereði ayrýþtýrýlmasý mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleþmesi kapsamýnda saðlananlar dýþýnda, gazete ve dergi gibi süreli yayýnlara iliþkin mallar, Elektronik ortamda anýnda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anýnda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayýtlarýnýn, kitap, dijital içerik, yazýlým programlarýnýn, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarýnýn, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajýnýn ALICI tarafýndan açýlmýþ olmasý halinde iadesi Yönetmelik gereði mümkün deðildir. Ayrýca Cayma hakký süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayý ile ifasýna baþlanan hizmetlere iliþkin cayma hakkýnýn kullanýlmasý da Yönetmelik gereði mümkün deðildir.

Kozmetik ve kiþisel bakým ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazýlým ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kýrtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuþ, þerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarýnýn açýlmamýþ, denenmemiþ, bozulmamýþ ve kullanýlmamýþ olmalarý gerekir.

12. TEMERRÜT HALÝ VE HUKUKÝ SONUÇLARI

ALICI, ödeme iþlemlerini kredi kartý ile yaptýðý durumda temerrüde düþtüðü takdirde, kart sahibi banka ile arasýndaki kredi kartý sözleþmesi çerçevesinde faiz ödeyeceðini ve bankaya karþý sorumlu olacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara baþvurabilir; doðacak masraflarý ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koþulda ALICI’nýn borcundan dolayý temerrüde düþmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasýndan dolayý SATICI’nýn uðradýðý zarar ve ziyanýný ödeyeceðini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. YETKÝLÝ MAHKEME

Ýþbu sözleþmeden doðan uyuþmazlýklarda þikayet ve itirazlar, aþaðýdaki kanunda belirtilen parasal sýnýrlar dâhilinde tüketicinin yerleþim yerinin bulunduðu veya tüketici iþleminin yapýldýðý yerdeki tüketici sorunlarý hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapýlacaktýr. Parasal sýnýra iliþkin bilgiler aþaðýdadýr: 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yýlý için tüketici hakem heyetlerine yapýlacak baþvurularda deðeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasýnýn altýnda bulunan uyuþmazlýklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükþehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasý ile 3.610 (üç bin altý yüz on) Türk Lirasý arasýndaki uyuþmazlýklarda il tüketici hakem heyetleri
c) Büyükþehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altý yüz on) Türk Lirasýnýn altýnda bulunan uyuþmazlýklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükþehir statüsünde olmayan illere baðlý ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasý ile 3.610 (üç bin altý yüz on) Türk Lirasý arasýndaki uyuþmazlýklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kýlýnmýþlardýr.
Ýþbu Sözleþme ticari amaçlarla yapýlmaktadýr.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiði sipariþe ait ödemeyi gerçekleþtirdiðinde iþbu sözleþmenin tüm þartlarýný kabul etmiþ sayýlýr. SATICI, sipariþin gerçekleþmesi öncesinde iþbu sözleþmenin sitede ALICI tarafýndan okunup kabul edildiðine dair onay alacak þekilde gerekli yazýlýmsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI:EFE Bilgisayar Sist.veYazýlým Danýþmanlýðý Þti. Arda Vergi Dairesi – 17482916446 Adres:Sabuni Mah. Adalý Halil sokak. Abdurrahman Terzi Ýþ Merkezi Kat-2 Ofis-2 EDÝRNE/MERKEZ-TURKEY

ALICI:
TARÝH:

Not:Üst traftaki yazýlý MESAFELÝ ALIM-SATIM sözleþmesi müþteri tarafýndan okunmuþ ,kabul edilmiþ sayýlýr.